responsive site templates
Mobirise

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Bevezetés
Bálint József faszobrász mester mint az oldal fenntartója – továbbiakban „LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK” vagy Adatkezelő”) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt adatvédelmi és – kezelési elveket, kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak, és hatályos jogszabályoknak. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK fenntartja a jogát, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szabályzat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a szolgáltatások változása esetén annak megfelelően, egyoldalúan módosítsa. A jelen Szabályzat bármilyen változásáról a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti awww.lancfureszesszobraszok.hu webhonlapon. Amennyiben kérdése lenne jelen Szabályzattal kapcsolatosan, kérjük, írja meg nekünk a Facebook messengeren: https://www.facebook.com/lancfureszesszobraszokfule. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek a jelen Szabályzatban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén, illetve a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK-en kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.
A Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK különösen tekintettel volt AZ ALÁBBI TÖRVÉNYEKRE:
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”)
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény („Direktmarketing tv.”)
- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”)
- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”)
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 4 rendelkezéseire. A Szabályzat megalkotásakor az Infotv-nek a GDPR 2018. május 25-től kezdődő kötelező és közvetlen alkalmazására tekintettel történő módosítása még nem történt meg.
Erre tekintettel kiemelendő, hogy mind a fenti jogszabályok, mind pedig a jelen Szabályzat alkalmazása során a GDPR rendelkezéseit kell elsődlegesen figyelembe venni, az azoktól való eltérés akkor és annyiban elfogadható, amennyiben arra maga a GDPR ad felhatalmazást, ennek hiányában pedig kizárólag akkor és annyiban, amennyiben az eltérés a GDPR rendelkezéseihez képest szigorúbb előírást tartalmaz.
Fogalommeghatározások

A jelen Szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal:
- „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A természetes személyek továbbá összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására;
- „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
- „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered, továbbá olyan személyes adat, amely az érintett személytől vett biológiai minta elemzésének – különösen kromoszómaelemzésnek, illetve a dezoxiribonukleinsav (DNS) vagy a ribonukleinsav (RNS) vizsgálatának, vagy az ezekből nyerhető információkkal megegyező információk kinyerését lehetővé tevő bármilyen más elem vizsgálatának – az eredménye;
- „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. A fényképek kezelését nem szükséges szisztematikusan különleges adatkezelésnek tekinteni, mivel azokra csak azokban az esetekben vonatkozik a biometrikus adatok fogalommeghatározása, amikor a természetes személy egyedi azonosítását vagy hitelesítését lehetővé tevő speciális eszközzel kezelik őket, a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK nem vesz igénybe effajta speciális eszközöket;
- „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
- „a személyes adatok különleges kategóriája”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és 5 biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos;
- „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; - „adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
- „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják, a tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól;
- „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
- „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
- „cookie”: a cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerver küld el az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről) majd olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is);
- „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
- „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy hazai jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a hazai jog is meghatározhatja;
- „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a hazai joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
- „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
- „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
- „vállalkozáscsoport”: az ellenőrzést végző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; - „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
- „harmadik ország”: azon ország, amely az Európai Uniónak és az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállama;
- „EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárjával azonos jogállást élvez;
- „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;
- „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi tisztviselő: A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz, de biztosítja, hogy szükség esetén adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem fogadhat el, feladatai ellátása kapcsán senki nem utasíthatja, feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsájtható el és nem is szankcionálható. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül hivatalos szerveknek és a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK üzemeltetőinek tartozik felelősséggel.

2. Az adatkezelésre vonatkozó elvek ismertetése
A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK a személyes adatokat jogszerű és tisztességes kezelését átlátható módon törekszik végzi. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli, az adatok mennyiségét az aktuális céljainak megfelelően, a céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozza. A pontosság elvének megfelelően a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK továbbá törekszik biztosítani az általa kezelt személyes adatok tekintetében, hogy azok szükség esetén naprakészek legyenek, ennek érdekében a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK minden észszerű intézkedést megtesz , hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság elve”). A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK adatkezelése során tudomásul veszi, hogy a személyes adatok tárolását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („ korlátozott tárolhatóság elve”), valamint hogy az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Ezen adatkezelési elvnek való megfelelés érdekében tett adatbiztonsági intézkedésekről a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK a jelen Szabályzat szerinti Adatbiztonság alfejezet részében szolgáltat bővebb információkat. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK, valamint adatfeldolgozói az adatkezelés bemutatott elveinek való megfelelés igazolása érdekében a különféle adatkezelési műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezetnek („elszámoltathatóság elve”).

Ezen Szabályzatban foglalt elvek a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetik. Adatkezelési elveink valamennyi LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK által webhelyre, papíralapú adatkezelésünkre, és online alkalmazásra érvényesek, amennyiben egy egyéb szabályzat vagy tájékoztató kifejezetten másként nem rendelkezik, úgy valamennyi felületen a jelen Szabályzatban foglaltak megfelelően irányadók.

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk
A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az érintett személyes adatait az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, az érintett igénybe vevői élményének javítása, illetve saját működésével összefüggően kezeli. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az alábbi célokból, illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:

1. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK online jegyvásárlás során,
2. Munkára jelentkezők, illetve munkavállalókkal összefüggő személyes adatkezelések
3. Adatkezelés a beléptetési folyamat során
4. Rendezvények és fesztiválok során elhagyott tárgyak visszaszolgáltatása érdekében végzett adatkezelés
5. Sajtóakkreditáció
6. Az érintettek egészségügyi ellátása érdekében végzett adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységek
7.Cookie- (sütik) használatával kapcsolatos általános tájékoztató
8.Ügyfélszolgálat és panaszkezelés, a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK ügyféllevelezése: Általános információk az egyes adatkezelések kapcsán: Facebook messenger. Az érintettek a jelen tájékoztató szerint jogosult kérelmezni a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósági jogával is. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK minden szükséges esetben előzetesen elvégezte, illetve alkalmazza az érdekmérlegelést, tekintettel van a szükségesség és arányosság követelményére, a fokozatosság elvére, az előzetes tájékoztatás követelményére.

4. Az egyes adatkezelésekkel kapcsolatos információk

Helyszíni - Offline jegyvásárlás A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK rendezvényén történő jegyvásárlás esetén az adatkezelés célja a számla kiállítása, teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése. (az Info.tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli 10 tétele, vásárlói kapcsolattartás kötelezettség teljesítése során a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, a Számv. tv. 169. § (2) bek.)

A hírlevelekre történő regisztráció: A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK hírlevelezési tevékenységet nem végez, hivatalos oldalán feliratkozási lehetőség nincs! Kérjük semmilyen egyéb felületen se iratkozzon fel LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK hírlevélre, mert az nem az üzemeltető által működtetett tevékenység.

Munkára jelentkezők, illetve munkavállalók személyes adatkezelése
A szervezet nem foglalkoztat dolgozót. A későbbi rendezvények esetén A munkára jelentkezők pályázati anyagaihoz a vezetőség tagjai férhetnek hozzá. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK által a munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó további részletes információkat a a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK munkavállalókra vonatkozó adatkezelési szabályzata tartalmaz, mely a munkaszerződés része, és nem nyilvános. Munkavállalásra irányuló pályázati anyagok tárolásának jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatkezelés a beléptetési folyamat során: az adatellenőrzés a lefoglalt, félretett jegyek átvétele esetében kötelező. Az adatellenőrzés jogalapja a kifizetett jegyek jogos tulajdonosának azonosítása. A személyi igazolvány és lakcímkártya kizárólag megtekintésre szükséges, arról másolat vagy fotó nem készül. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK előírja, hogy a 16. életévüket be nem töltött gyermekeket csak nagykorú személy kíséretében lehetséges beengedni, így a beléptetés során jogosult az érintett gyermek(ek) karszalag-adatait kölcsönösen az adott gyermeke(ke)t kísérő nagykorú személy karszalag-adataihoz rendelni, ezen adatok a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK záró napját követő 7 munkanapon belül törlésre kerülnek.

Rendezvények és fesztiválok során elhagyott okmányok, iratok visszaszolgáltatása érdekében végzett adatkezelés Amennyiben a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK a rendezvényein vagy fesztiváljain valamely résztvevő feltehetően más tulajdonában álló, elveszett okmányt vagy a birtokos, tulajdonos személyének azonosítására alkalmas egyéb iratot talál és a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK illetékes munkatársainak leadja, a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK a talált okmányokat, iratokat elzárt helyen őrzi a fesztiválok, rendezvények hivatalos zárásának időpontjáig. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK munkatársai, amennyiben az iratok, okmányok tulajdonosai vagy az átvételére jogosult személyek kétséget kizáróan beazonosíthatók, és amennyiben az értesítéshez szükséges adatok is rendelkezésre állnak, értesítik ezen személyt. Az iratokat, okmányokat esetleges értesítés esetén illetve annak hiányában is a rendezvény vagy fesztivál zárásáig van lehetősége az érintettnek jegyzőkönyv felvétele mellett átvennie. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerint harmadik fél jogos érdeke. Amennyiben az átvételére egyébként jogosult személy a rendezvény zárásáig nem jelentkezik, a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az okmányokat, iratokat átadja a rendezvények helye szerint illetékes jegyzőnek/közjegyzői letétbe helyezi.

A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK által nem kerülnek alkalmazásra személy- és vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek

Sajtó akkreditáció: A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK ezúton tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a http://lancfureszesszobraszok.hu oldalon történő regisztráció és sajtó akkreditáció eljárás során az érintettek személyes adatait veszi fel és kezeli. A regisztráció célja a sajtó akkreditáció online lebonyolítása. Alapvetően az érintetti név és az e-mail cím, valamint képviselt orgánum neve kerülnek megadásra, amely a kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatkezelés további célja, hogy a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK ellenőrizni tudja, hogy a jelentkező a sajtó akkreditációs feltételeket teljesíti-e, valamint, hogy az akkreditált médiumok a közönség számára tájékoztatást adjanak a fesztiválról a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 10.§-a, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke alapján.
A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK tájékoztatja az érintetteket, hogy az akkreditáció során kezelt adatokhoz kizárólag a vezetőség fér hozzá, annak tárolása a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK rendezvény lebonyolításig szükséges. A rendezvényt követő 7 munkanapon belül az adatok törlésre kerülnek. A sajtós akkreditációra regisztrálók beleegyeznek az adatok tárolásába.


Érintettek egészségügyi ellátása érdekében végzett adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységek
A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az általa szervezett rendezvények, valamint fesztiválok közönségszámához mérten a 23/2011. (III8.) Korm. rendelet 9.§ (3) bekezdése értelmében gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK tájékoztatja az érintetteket, hogy egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény („Eüak.”) alapján a Szolgáltatók által végzett önálló adatkezelési tevékenység a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK ellenőrzési körén kívül esik. Az Eüak. hatálya alatt felvett, kezelt, tárolt személyes, egészségügyi és különleges adatok kezeléséért, védelméért a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK nem tartozik felelősséggel, ezen adatkezelési tevékenység a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK-től ténylegesen és jogilag is független, azok a Szolgáltatók, mint önálló adatkezelők felelősségi körébe tartoznak.

ADATKEZELÉS -ADATFELDOLGOZÁS
Az adatfeldolgozás körülményei: A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK adatfeldolgozót nem foglalkoztat. Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk, az érintettek létfontosságú érdeke, illetve személyes belegyezése. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK tájékoztatja továbbá az érintetteket hogy munkatársait titoktartási kötelezettség terheli, valamint kötelességük támogatni az adatbiztonsági követelményrendszer szerinti technikai és személyi intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldásokkal támogatni a korlátozott adatkör felhasználása során az adatbiztonságot.

A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK által végzett adatkezelés általános célja: szolgáltatási szerződés teljesítése, Kereskedők szerződés-teljesítésének segítése, később a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK által sajtósok akkreditálása a könnyebb együttműködés céljából valamint a szerződések teljesítésének ellenőrzése.
Adatkezelés célja Kezelt adatok köre ill. kategóriái, adatkezelés időtartama, adatkezelés jogalapja a Kereskedőkkel való szerződéskötés során: pénzügyi elszámolásra jogosult kontaktszemélyek személyes adatainak felvétele név, személyi igazolvány szám, lakcím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám a Számv.tv. 169.§ (2) bek. alapján a szerződéskötést követő 8 évig, a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelés szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk b) pont alapján, adatszolgáltatás elmaradása esetén felek a szerződést nem tudják megkötni és teljesíteni.

Amennyiben a fenti adatkezelési célok szerint kezelt érintetti adatok harmadik személyektől kerülnek továbbításra a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK részére, úgy a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK tájékoztatja ezen harmadik személyeket, hogy az adattovábbításra az érintettől származó megfelelő hozzájárulás birtokában tehetik ezt meg, mivel a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK részéről az érintettek tájékoztatása aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Önt előre tájékoztatjuk az esetleges címzettről és ezt követően Ön ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

Cookie- (sütik) használatával kapcsolatos általános tájékoztató A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK tájékoztatja az érintetteket, hogy a weboldalon sütiket NEM használ.
Harmadik felek által használt sütik kapcsán felhívjuk figyelmét, más felületeken elhelyezett linkek/reklámok, melyek a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK oldalát célozzák, de harmadik fél weblapjára vezetnek, adatkezelés, beleértve esetleges süti használat kapcsán az adott szolgáltatónál tud tájékozódni, azokért a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK felelősséget nem vállal.

Ügyfélszolgálat és panaszkezelés, a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK ügyféllevelezése A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK a szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek részére a külön erre a célra létesített, tulajdonában és üzemeltetésében álló facebook messengeren a hozzá beérkezett panasz, kérdés vagy egyéb észrevételek esetén nyújt segítséget.
A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az alábbi területeken biztosít ügyfélszolgálatot az érintetteknek: 1. általános 2. sajtós munkatársak számára 3. jegyvásárlók számára

Az adatkezelés célja, hogy az ügyfélszolgálati tevékenység ellátása során a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK weboldalain feltüntetett linken található kapcsolatfelvételi e-mail címekre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, annak érdekében, hogy a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK tevékenységével kapcsolatosak. Az e-mailen és facebook messengeren történő kommunikáció az adott ügy kezelését és lezárását követő 7 munkanapon belül törlésre kerül. Jogi, büntetőjogi esetekben a Ptk. adott előírásai az irányadók.

Az érintettek jogairól való tájékoztatás

Az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy az LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy:
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri. Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítés joga A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez („elfeledtetéshez való jog”) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll; f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést ; vagy
g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez való jogot”). Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erőjű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén: A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja az érintett a jelen Szabályzatban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal (60 nappal) meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 24 elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK tájékoztatja e címzettekről.

Adatbiztonsági intézkedések: A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az adatokat az észszerűen hozzáférhető legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett védi különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot. A kezelt adatokat főszabály szerint csak az adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, illetve a foglalkoztatásukra vonatkozó jogviszonyuk, továbbá egyéb szerződéses jogviszonyuk, a jogszabályi rendelkezések, illetőleg a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel. A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az alábbi intézkedéseket alkalmazza: az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz már nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók, a dokumentumokat jól zárható helyiségben helyezi el, az iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá, az adatkezelést végző munkatárs a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rábízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja, amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó - alábbi biztonsági szabályokat alkalmazza. A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az alábbi intézkedéseket teszi: a tárolt adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik, - a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését. Amennyiben a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK adatvédelmi incidens áldozata lesz, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK a bejelentésben megjelöli a késedelem okát, az előírt információkat pedig részletekben közli. Az adatvédelmi incidens megelőzése, a biztonság fenntartása és a GDPR-t sértő adatkezelés megelőzése érdekében a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK vagy értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat, és az e kockázatok csökkentését szolgáló intézkedéseket, például titkosítást alkalmaz. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK továbbá az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából Adatvédelmi Incidens Nyilvántartást vezet.

A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK adatkezelési nyilvántartást vezet:
A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK nyilvántartást vezet az adatkezelés-megszüntetési kérelmekről, az érintetti és hatósági megkeresésekről, a marketing célú megkeresésekhez hozzájáruló érintettekről, továbbá Adatvédelmi Incidens Nyilvántartást, az érintettektől, valamint a felügyeleti hatóságtól érkező megkeresésekről szóló nyilvántartásokat vezet.
Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta. Tájékoztatjuk, hogy az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK vezetőségéhez fordulhatnak.
Jogorvoslati lehetőség
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: i. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ii. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. iii. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. iv. Telefon: 06.1.391.1400 v. Fax: 06.1.391.1410 vi. Honlap: http://www.naih.hu vii. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A LÁNCFŰRÉSZES SZOBRÁSZOK nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott 

Címünk

Füle, Hunyadi u. 15, 8157 Magyarország


Elérhetőségek

Bálint József faszobrász
+36205518837

Hivatkozások

Adatvédelmi irányelvek 
Rólunk
Események
Facebook oldal

Szoborpark
A szoborpark a nap 24 órájában látogatható, ingyenesen megtekinthető